Szarvasos hamutartó


Szarvasos hamutartó

A kocsmák kedvelt darabja.